o nas

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych jest ośrodkiem koncepcyjno-analitycznym,  którego głównym celem jest wzmocnienie i upodmiotowienie Polski w na wielu płaszczyznach integracji europejskiej, a także inicjowanie debaty publicznej, mającej na celu definiowanie ambitnych założeń polityki międzynarodowej, w tym polityk regionalnych w ramach istniejących i tworzących się struktur integracyjnych takich jak Unia Europejska, Trójmorze czy Grupa Wyszehradzka.

Nasze rozumienie dobra wspólnego opiera się na założeniu, że tworzenie i implementacja polityki publicznej państwa powinny być poprzedzone merytoryczną dyskusją, uwzględniającą różne perspektywy i interesy różnych grup społecznych, dlatego też w działalność Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych zaangażowani są eksperci z kraju i zagranicy, byli pracownicy administracji publicznej różnych szczebli oraz byli dyplomaci, a więc osoby zaangażowane w przeszłości w konstruowanie systemowych rozwiązań dla administracji publicznej.

Działalność Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych ogniskuje się wokół:

  • analizy relacji międzynarodowych, a zwłaszcza relacji i struktur integracji regionalnej;
  • bezpieczeństwa państwa, szczególnie w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego;
  • rozwoju ekosytemu innowacji w Polsce i Europie;
  • gospodarki cyfrowej;
  • reformy administracji publicznej;
  • analizy rynku zatrudnienia;
  • reformy systemu ubezpieczeń społecznych;
  • dialogu z instytucjami społecznymi, w tym z organizacjami z tzw. „Trzeciego Sektora”.