Doskonała Nauka

Badanie transformacji ustroju polityczno-gospodarczego państw Azji Południowo-Wschodniej w kontekście globalizacji prawa.

Projekt dotyczy przede wszystkim zagadnień obecnej i przyszłej transformacji społeczno-politycznej z punktu widzenia prawa i gospodarki. Badania zakładają cykl konferencji i warsztatów naukowych dotyczących europejskich modeli przemian ustrojowych oraz ich wpływu na analogiczne procesy, które od niedawna intensyfikują się w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. Osią dociekań będą koncepcje tzw. „sprawiedliwości tranzytywnej” (ang. transitional justice), wyrażające dążenie dobudowy stabilnych fundamentów nowego porządku, który wyłonił się z gwałtownych przemian. Projekt będzie kontynuacją wysiłków podjętych w ramach warsztatów naukowych „Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice) w kontekście polskich i niemieckich przemian politycznych i prawnych” organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Friedrich-Alexander Universitat w Norymberdze.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.