Polska polityka migracyjna – działania czy aspiracje?
Rozwój gospodarczy i ekonomiczny bezpośrednio wpływa na dynamikę procesów migracyjnych Polski, wywołując przy tym szereg pozytywnych jak i negatywnych skutków. Wychodząc z takiego założenia konieczne jest sformułowanie polityki migracyjnej tak, aby korzystać z migracji i zminimalizować jej szkodliwe następstwa. W tym celu Międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji zaakceptował dokument „Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego”. Na jego podstawie zostanie przygotowany dokument wykonawczy, który będzie określał cele i zadania administracji państwowej w odniesieniu do procesów migracyjnych, a w szczególności takie, które powinny zostać zrealizowane w 2021 r.
Podczas webinarium zastanowimy się m.in.:
• Jakie wyzwania stoją przed administracją państwową w odniesieniu do zjawisk migracyjnych ?
• Jaka jest skala zatrudnienia imigrantów i dlaczego tak ważne jest pozyskiwanie pracowników cudzoziemskich?
• Jakie działania kontrolno-weryfikacyjne podejmuje państwo w celu sprawdzania legalności pobytu imigrantów?
• Czy państwo ma wpływ na emigrację Polaków ?
Na te pytania oraz wiele innych odpowie:
Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2006 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił służbę w polskich placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Od 2017 r. był dyrektorem Departamentu Konsularnego MSZ. W 2019 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W MSWiA koordynuje działania Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Spraw Międzynarodowych oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Odpowiada także za nadzór nad szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Spotkanie poprowadzi:
Adrianna Kuropaś – analityk Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych, absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.